korporátní dluhopisy co to je

KORPORÁTNÍ DLUHOPISY V ČASE PANDEMIE COVID 19 – STRAŠÁK NEBO PŘÍLEŽITOST?

V souvislostí s aktuálním děním okolo korporátních dluhopisů a směnek, jakož i v médiích avizované kauze finanční skupiny ARCA a jejím holdingu, vám poskytujeme stručné a užitečné informace k dané problematice korporátních dluhopisů (dále jen KD), resp. High-Yield bonds a poskytujeme vám v rámci finančního vzdělávání zpracovaný materiál NBS pro investory INFORMAČNÍ KARTA KD, jako pomůcku při rozhodování, zda koupit resp. nekoupit daný dluhopis nebo směnku, jak nejčastěji vyskytující se dluhové cenné papíry.

V éře nízkých úrokových sazeb na vkladech v bankách se investoři poohlížejí po vyšších výnosech. Mohou je sice najít i ve firemních podnikových dluhopisech, avšak u dluhopisu platí jednoznačné pravidlo, že investor firmě v podstatě půjčuje peníze, a jak věřitel musí snášet všechny investiční rizika spojená s držbou tohoto dluhového cenné papíru, zejména jde o kreditní riziko emitenta, jestli časem bude schopen plnit si své závazky.

V současné době prožíváme „boom“ na trhu, kdy tato forma investování pronikla přímo ke klientovi bez odborné podpory kvalifikovaného správce nebo zprostředkovatele, který umí číst i malé písmo v prospektu emitenta a najde důvody, proč garance není 100% garancí a proč se nabízí nepřiměřeně vysoké zhodnocení.

Z marketingového hlediska je to lákavá příležitost, jak si bezpečně zhodnotit peníze. Dluhopisy v nás vyvolávají pocit bezpečné investice s nízkou volatilitou, vysoký výnos – mnohem zajímavější jako například státní dluhopis, konzervativní fondy nebo investiční produkty bank, ale korporátní dluhopisy mají jedno velké ALE – riziko emitenta schopnost plnit své závazky během a zejména na konci splatnosti emise dluhopisů!

V České republice se korporátní dluhopisy řeší jako vážný problém ve finančním sektoru již delší dobu a jde o časovanou bombu.

Podnikové dluhopisy jsou sice oblíbenou a široce využívanou formou financování firem po celém světě. Firmy si od malých až po velké investory touto formou půjčují peníze na financování různých svých projektů. Tento typ investice je mezi obyvateli České republiky stále oblíbenější. Ovšem tento typ investičního rozhodnutí vyžaduje vyšší míru finanční gramotnosti a potřebu rozumět rizikům, která jsou spojena s výhodami lepšího zhodnocení.

V porovnáním s celkovým evropským trhem korporátních dluhopisů je objem emisie v naše země zanedbatelná, protože v prostoru EU je celkově vydaných korporátních dluhopisů až v objemu cca 500 bilionů EUR a s různou skladbou podle ratingu, kde za zmínku stojí, že téměř 1/5 z nich jsou právě dluhopisy bez ratingu, které jsou v současnosti nejvíce ohroženy i vlivem „KORONA krize“ a zhoršení situace na straně firem a dostupnosti likvidity.

korporátní dluhopisy rating

zdroj: EU statistics

Postavení regulátoru ČNB a její úloha:

Podle veřejně dostupných zdrojů jako i ze stránky ČNB se dočteme, že kde to vyžaduje regulace, ČNB schvaluje prospekty k dluhopisům a směnkám. ČNB odpovídá pouze za formální požadavky: rozsah, zda splní to, co mají. Prospekty emitenta o vydaném dluhopisu jsou informační dokumenty, které obsahují informace jako například jednotkovou cenu za jeden dluhopis, doba splatnosti, výnos a podobně. Jsou to všechno pravidla platná a harmonizovaná v celé EU, od kterých se nedá odchýlit.

Podle veřejně dostupných vyjádření ČNB nevyhodnocuje finanční situaci emitenta nebo jeho obchodní model, ani věcnou stránku předkládaných informací. Jinak řečeno, ČNB nemá mandát posuzovat, zda bude mít podnik dostatek peněz nebo dostatečně úspěšný obchodní model na to, aby dokázal vrátit půjčené peníze a slíbený výnos.

Úkolem ČNB je zajistit, aby investoři měli dostatečné a kvalitní informace pro posouzení rizik spojených s investicí. Aby se uměli kvalifikovaně rozhodnout, zda do investice vstoupí nebo ne.

Dlouhodobým cílem i naší společnosti PHOENIX ARM AG  je i zvyšování finanční gramotnosti obyvatel, která jim zajistí větší blahobyt a zároveň stabilitu finančního trhu, a právě proto si myslíme, že prostředek Informační karta KD jednoduchým způsobem pomůže zájemci o koupi podnikového dluhopisu rozhodnout se, zda si ho koupit, nebo raději ne.

Desatero pro drobné investory do podnikových dluhopisů

V poslední době se zvyšuje zájem drobných investorů o podnikové dluhopisy. Česká národní banka proto přichází s desaterem zásad, které by měl zohlednit každý investor, kdo investici do podnikových dluhopisů zvažuje.

  • Vyhodnoťte si rizika

Každá finanční transakce či investice by měla být uskutečněna po zralé úvaze, a to pouze tehdy, pokud investor porozuměl všem rizikům, která s sebou transakce či investice přináší, a je ochoten je akceptovat.

  • Diverzifikujte své portfolio

„Nevkládejte všechna vejce do jednoho košíku“ – tj. omezte riziko vytvořením diverzifikovaného portfolia. Investor by rozhodně neměl vložit všechny své prostředky či jejich převážnou většinu do jedné investice.

  • Rostoucí výnos = rostoucí riziko

Investor by měl být velmi obezřetný zvláště v případech, jeví-li se nabídka na první pohled velice výhodně, například pokud je nabízen dluhopis s velmi vysokým výnosem.

  • Riziko finančních potíží emitenta

Prodejem dluhopisů financuje emitent svou podnikatelskou činnost. Je-li zjevné, že emitent hodlá získat finanční prostředky prodejem vysoko úročených dluhopisů, zatímco jiné podnikatelské subjekty využívají mnohem levnější financování (například bankovní úvěry), je s největší pravděpodobností riziko budoucích finančních potíží emitenta přinejmenším zvýšené, což by měl investor při svém rozhodování zohlednit.

  • Tento typ investice není pojištěn!

Investice do podnikových dluhopisů není pojištěna. V případě nesplacení jistiny či úroků (kupónů) se nelze obracet na Garanční systém finančního trhu. Investor nákupem dluhopisů získává právo, aby mu emitent dluhopisů splatil jistinu spolu s dohodnutými úroky (kupóny). Investor tedy dobrovolně přijímá pozici věřitele, zatímco emitent dluhopisů se stává jeho dlužníkem.

  • Seznamte se s emisními podmínkami

Před nákupem korporátních dluhopisů je nutné se seznámit s jejich emisními podmínkami a prospektem – tyto dokumenty mohou obsahovat ustanovení zvyšující rizikovost příslušných dluhopisů (například že pohledávky držitelů dluhopisů budou v případě úpadku emitenta uspokojeny až jako poslední), anebo snižují jejich na první pohled atraktivní výnosnost (například právo emitenta dluhopisy splatit předčasně či nevyplatit v určitých stanovených případech pravidelnou platbu kupónu).

  • Role ČNB jako orgánu dohledu nad finančním trhem

Informace, že ČNB schválila emisi dluhopisů, znamená pouze to, že ČNB ověřila, zda prospekt příslušné dluhopisové emise splňuje všechny zákonem stanovené formální náležitosti. U tzv. soukromých emisí dluhopisů (tj. emisí, které není možné nabízet investorům veřejně a u nichž je počet investorů zákonem omezen na 150) a u veřejných emisí dluhopisů do objemu 1 mil. EUR (či jejich ekvivalentu v Kč) ČNB prospekt cenného papíru neschvaluje!

  • Získejte co nejvíce informací o bonitě emitenta

ČNB není ze zákona oprávněna při emisi dluhopisů prověřovat bonitu jejich emitenta. Pravděpodobnost, že dlužník své závazky splatí, posuzují nezávislé ratingové agentury, které na základě podrobné analýzy rizikovosti dlužníka stanoví tzv. rating (investiční stupeň), jenž vyjadřuje pravděpodobnost, že dlužník své závazky řádně a včas splatí. Není-li rating dlužníka k dispozici (emitenti vysoce úročených korporátních dluhopisů obvykle žádný rating stanoven nemají), zjistěte si sami co nejvíce informací o jeho bonitě, protože na ní závisí návratnost vašich finančních prostředků.

  • Nepodceňujte riziko nesplacení jistiny

Je nutné si uvědomit i to, že pokud se emitent dluhopisů dostane do finančních problémů, může dojít nejen k nevyplacení kupónů, ale i k nesplacení investované částky (jistiny).

  • Vyhodnoťte, zda je daná investice právě pro vás vhodná

Před učiněním investičního rozhodnutí vždy pečlivě zvažte, zda máte dostatek informací, abyste vhodnost investice mohli kvalifikovaně posoudit. Pokud se domníváte, že ano, vyhodnoťte si, zda je investice konkrétně pro vás a vaši osobní finanční situaci vhodná.

Ing. Ivan Duvač

Head of Education – PHOENIX INVESTOR SK

Důležité právní informace – Disclaimer

Tento materiál je určen pouze pro obecný zájem a neměl by se interpretovat jako individuální investiční poradenství nebo doporučení nebo žádost o koupi, prodej nebo držení jakéhokoliv cenného papíru nebo přijetí jakékoliv investiční strategie. Nejde o právní, investiční nebo daňové poradenství. Vyjádřené názory jsou názory našeho head of education manažera a komentáře, názory a analýzy se poskytují k datu zveřejnění a mohou se změnit bez předchozího upozornění. Při přípravě tohoto materiálu mohly být použity údaje ze zdrojů třetích stran z internetu.

Společnost PHOENIX INVESTOR CZ  ani PHOENIXARM AG  nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty vyplývající z použití těchto informací a spoléhání se na názory a analýzy připomínek uvedené v materiálu je výhradně na uvážení uživatele. Toto není úplná analýza všech významných skutečností týkajících se jakéhokoliv odvětví, bezpečnosti nebo investic a neměla by se považovat za investiční doporučení. Fakta jsou převzata ze zdrojů, které se považují za spolehlivé, ale nebyla nezávisle ověřena z hlediska úplnosti nebo přesnosti. Na tato stanoviska se nelze odvolávat jako na investiční poradenství nebo jako nabídku na konkrétní zabezpečení.

Minulá výkonnost nezaručuje budoucí výsledky. Všechny investice zahrnují rizika včetně možné ztráty jistiny. Ceny akcií kolísají, někdy rychle a dramaticky, v důsledku faktorů ovlivňujících jednotlivé společnosti, konkrétně odvětví nebo obecných tržních podmínek. Se zahraničním investováním jsou spojena zvláštní rizika včetně výkyvů jmen, hospodářské nestability a politického vývoje; investice na rozvíjejících se trzích zahrnují zvýšená rizika související se stejnými faktory. Pokud se strategie zaměřuje na konkrétní země, regiony, průmyslová odvětví,  nebo typy občasných investic, může být vystavena většímu riziku nepříznivého vývoje v takových oblastech, jako je strategie, která investuje do širší škály zemí regionů, odvětví nebo investic.

Značky: COVID-19, finanční gramotnost, informační karta, investor, koronakrize, korporátní dluhopisy, ČNB, podnikový dluhopis, desatoro

Kategorie
Nejčtenější
Je vhodné nyní investovat do zlata?

TRH DRAHÝCH KOVŮ STOUPÁ NA POPULARITĚ ZÁJMU U INVESTORŮ

Měření inflace - Index spotřebitelských cen

JAK SPRÁVNĚ VNÍMAT A ROZUMĚT POJMU INFLACE Z POHLEDU SPOTŘEBITELE

korporátní dluhopisy co to je

KORPORÁTNÍ DLUHOPISY V ČASE PANDEMIE COVID 19 – STRAŠÁK NEBO PŘÍLEŽITOST?

Investice do nemovitostí 2020

CENY NEMOVITOSTÍ TRHAJÍ REKORDY

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím cookies. Více informací

Soubory cookies na těchto webových stránkách jsou nastaveny tak, aby Vám nabídly co nejlepší obsah. Pokud jste klikli na tlačítko Souhlasím nebo budete tyto webové stránky nadále používat bez toho, že byste změnili nastavení svého prohlížeče, budeme to považovat za Váš souhlas s použitím cookies.

Zavřít