Nejčastější typy investorů a investičních strategií

Snad málokdo bude nesouhlasit s tím, že vyhledávání pravdivých a klíčových informací je nezbytné pro moudré jednání každého investora přijmout správná investiční rozhodnutí, kam, kdy a s jakou výší investovat. Neustále se měnící finanční trhy, množství dostupných informací a volně dostupné masy finančních produktů činí vyhledávání relevantních a smysluplných informací investory klíčové, ale zároveň velmi obtížné a časově náročné. V odborné literatuře, na mnoha diskusích a na konferencích jsem se setkal s názory, že se poměrně málo pozornosti věnuje právě analýze strategií, vyhledávání informací a využívání těchto strategií ke studiu investičního chování finančních spotřebitelů a retailových investorů.

I když lze předpokládat, že čím více informací mají finanční spotřebitelé, tím lepší rozhodnutí učiní, získání informací však může být v porovnání s jejich výhodami a přínosy pro investory mnohem nákladnější a časově náročné, než si původně mysleli. K hledání kompromisu a rozumně vyvážené míře a intenzity hledání klíčových informací o finančních produktech určitě dopomůže erudovaný investiční poradce, který stojí na straně svého klienta a dostává provize od klienta, nikoliv od finančních institucí, což může zkreslit celkovou objektivitu relevantních informací o daném produktu.

Abychom mohli identifikovat komplexnější počet proměnných pro rozumné chování investorů, je třeba vzít na zřetel i průřezovou literaturu z ekonomie, financí a psychologie. Tyto zdroje poskytují obecně řadu vysvětlení, proč se investoři mohou lišit, pokud jde o vyhledávání klíčových informací a investičních rozhodnutí pro správný výběr finančního produktu. Zároveň platí pravidlo, že během života člověka se vyhledávání informací o investicích může odpovídajícím způsobem i změnit. Tato vysvětlení a rozdíly bychom mohli obecně zařadit do tří kategorií:

 • rozdíly, které lze přičíst specifickým demografickým charakteristikám jednotlivců (jako věk, vzdělání, pohlaví, rodinný stav, finanční příjmy apod.);
 • rozdíly, které lze připsat psychice, mentální vyspělosti a racionálním opatřením spojených s finančním chováním a finanční gramotností investorů;
 • rozdíly, které lze přičíst různým úrovním angažovanosti a vyspělosti osobnosti jednotlivce zapojeného do rozhodování v různých životních situacích a úlohách.

Investiční strategie pro investory

Co jsou investiční strategie a jakou vhodnou investiční strategii si vybrat? Tuto otázku si jistě položí každý investor před tím, než se rozhodne investovat své volné finanční prostředky na kapitálové trhy.

Investiční strategie můžeme definovat jako strategie, které pomáhají investorům vybrat si, kde a jak investovat podle jejich očekávaného výnosu, chuti podstupovat riziko, výše úroku, dlouhodobých, krátkodobých cílů, výběru investičního cíle atp. Investoři mohou své investiční plány sestavit podle svých investičních cílů a plánů, kterých chtějí dosáhnout.

Nejčastější typy strategií a typy investorů:

Pojďme si nyní stručně rozebrat nejčastější typy investičních strategií a z nich vyplývající typy investorů, se kterými se můžeme běžně setkat v naší praxi a při investičních rozhodnutích.

 • Pasivní a aktivní investiční strategie 

Pasivní strategie zahrnuje nákup a držení akcie, dluhopisů nebo fondů a často s nimi investoři neobchodují, aby se předešlo vyšším transakčním nákladům. Věří, že nemohou překonat trh kvůli jeho volatilitě; proto pasivní strategie bývají často považovány za méně rizikové. Na druhé straně, aktivní strategie zahrnují časté nakupování a prodej finančních nástrojů. Investoři věří, že dokáží svou aktivitou překonat trh a mohou získat více výnosů, než by dosáhl průměrný investor.

Strategie nákupu a držení se vztahuje na investiční strategii investorů, kde nakupují/investují do cenných papírů na dlouhou dobu bez úmyslu prodat v krátké době. Namísto toho se vztahuje na investice na dlouhé období tím, že si investici ponechá, obvykle ignoruje vzestupy a poklesy tržní ceny v krátkém období. Investoři se řídí touto nákupní strategií a spoléhají se na základní analýzu společnosti, do které plánují investovat. Základní analýza zahrnuje faktory jako minulá výkonnost společnosti, její dlouhodobá růstová strategie, typy produktů, které společnost nabízí spolu s jejich kvalitou, fungování managementu společnosti atp.

 • Dlouhodobé a krátkodobé růstové investiční strategie

Investoři si zvolili delší dobu držení na základě hodnoty, kterou chtějí ve svém portfoliu vytvořit do budoucna. Pokud investoři věří, že společnost a ekonomika bude v následujících letech růst a vnitřní hodnota akcií se zvýší, budou investovat do takových společností, aby si vybudovali svou ucelenou hodnotu. Toto je také známé jako růstové investování.

Pokud ale investoři věří, že daná firma či společnost přinese dobrou hodnotu za rok nebo dva, vyberou si krátkodobé držení investičního titulu. Doba držení závisí také na preferencích daných investorů. Například, jak brzy budou potřebovat, resp. budou chtít peníze použít na koupi domu, vzdělávání dětí, penzijní plány atp.

Růstové investice se týkají alokace kapitálu v potenciálně vysoce vydělávajících společnostech, jako jsou tzv. „blue chip“ společnosti, malé společnosti, tzn. „startupy“, které rostou mnohem rychleji než celé odvětví nebo již zaběhlé velké společnosti. Jelikož výnosy z takových investic jsou poměrně vysoké, tak i riziko, kterému tito investoři čelí, je také mnohem vyšší.

 • Hodnotové investiční strategie

Strategie hodnotového investování zahrnuje investování do společnosti pohledem na její vnitřní hodnotu, protože takové společnosti jsou na akciovém trhu podhodnoceny. Myšlenkou investování do takových společností je, že když nastane na trhu korekce a později dojde správnému ohodnocení pro takové podhodnocené společnosti, tak cena dané akcie obvykle pak vystřelí vzhůru, takže investoři budou mít při prodeji vysoké výnosy. Tuto strategii poměrně často používá velmi známý investiční guru Warren Buffet.

Korekce trhu, obvykle označovaná jako pokles hodnoty o 10 % nebo více procent z posledního maxima, je jev zcela normální na akciovém trhu, při korekci cen indexu, akcií, komodit atd., které jsou kótovány na trhu cenných papírů. Děje se tak z různých důvodů, jako jsou klesající makroekonomické faktory, intenzivní pesimismus v celé ekonomice, faktory specifické pro cenné papíry, nadměrná inflace na trzích atp.

 • Příjmové investiční strategie

Tento typ strategie vyhledávají investoři, kteří se zaměřují spíše na generování peněžních příjmů z akcií než na investování do akcií, které jen zvyšují hodnotu vašeho portfolia. Existují dva typy peněžních příjmů, které může investor vydělat – Dividenda a pevný úrokový výnos z dluhopisů. Investoři, kteří hledají stabilní příjem z investic, se rozhodnou právě pro takovou investiční strategii.

Dividendy označují část zisku z podnikání vyplacenou akcionářům jako vděčnost za investování do vlastního jmění společnosti. Vyplácejí se buď v hotovosti nebo jako dodatečné vydané akcie. Může být vyplácena měsíčně, čtvrtletně, ročně nebo dokonce i denně. V současné době většina investičních nástrojů přináší složené úročení.

Ne všechny firmy a akcie je nabízejí, jelikož jde o náklad pro firmu a snižuje její nerozdělený zisk. Reinvestice nerozdělených zisků je rozhodující pro další růst podnikání. Investoři upřednostňují akcie s dividendami, protože poskytují relativně stabilní příjem nad rámec zisků, které mohou pocházet z obchodování s akciemi. Společnosti, které mají zkušenosti s důsledným vyplácením dividend, jsou stabilní a méně volatilní ve srovnání s jinými společnostmi a jejich cílem je každoročně zvyšovat výplatu dividend. Investoři tyto dividendy reinvestují a profitují z dlouhodobého hlediska z procesu tzn. „compoundingu“, jde o metodu výpočtu celkového úroku z jistiny, kde se získaný úrok reinvestuje. Pro investory to má za následek exponenciální růst aktiv nebo kapitálu. Podobně, když se složené úročení aplikuje na závazky, jako je dluh, stává se pro dlužníky značnou zátěží.

 • Reverzní investiční strategie

Tento typ strategií umožňuje investorům nakupovat akcie společností v době poklesů na trhu. Tato strategie se zaměřuje na nákup za nízkou cenu a prodej za vysokou cenu. Výpadek na akciovém trhu je obvykle v době recese, války, neštěstí atp. Investoři by však neměli kupovat akcie společnosti jen během výpadků. Měli by zaměřit pozornost např. na společnosti, které mají schopnost budovat svou hodnotu a mají top značku, která brání přístupu k jejich konkurenci.

 • Indexové investiční strategie

Tento typ investiční strategie umožňuje běžným retailovým investorům investovat malou část akcií do tržního indexu. Mohou to být například. podílové fondy S&P 500 nebo různé jiné ETF, fondy obchodované na burze.

Na závěr přikládám několik investičních tipů pro začátečníky nebo méně zkušené investory, které byste měli mít na paměti před prvním investováním:

 • Stanovte si cíle: Stanovte si cíle, kolik peněz budete potřebovat v následujícím období. To vám umožní ujasnit si, zda potřebujete investovat do dlouhodobých nebo krátkodobých investic a jakou návratnost lze očekávat.
 • Průzkum a analýza trendů: Získejte správný průzkum z hlediska pochopení toho, jak funguje akciový trh a jak fungují různé typy nástrojů (akcie, dluhopisy, opce, deriváty, podílové fondy atd.). Prozkoumejte a sledujte trendy cen a výnosů akcií, které jste se rozhodli investovat.
 • Optimalizace portfolia: Vyberte si nejlepší portfolio ze souboru portfolií, které splňují váš cíl. Portfolio, které poskytuje maximální výnos při nejnižším možném riziku, je ideální portfolio.
 • Tolerance rizika: Zjistěte, jak velké riziko jste ochotni tolerovat, abyste dosáhli požadovaného výnosu. Závisí to i na vašich krátkodobých a dlouhodobých cílech. Pokud hledáte vyšší výnos v krátkém časovém období, riziko by bylo vyšší a naopak.
 • Diverzifikovat riziko: Vytvořte portfolio, které je kombinací dluhu, vlastního kapitálu a derivátů, aby bylo riziko diverzifikováno. Také se ujistěte, že tyto dva cenné papíry spolu vzájemně nesouvisí. 

Nejlepší poradce/konzultace: Najděte si dobrou poradenskou firmu nebo makléřskou firmu. Poradí vám, kde a jak investovat, abyste splnili své investiční cíle. V tomto jsme vám plně k dispozici, neboť máme na paměti, že každá z investičních strategií má své plusy a minusy. Vaše portfolio se může skládat z jediné strategie nebo kombinace strategií, aby vyhovovalo vašim individuálním preferencím a potřebám investora. Strategické investování ve spolupráci s PHOENIX INVESTOREM umožňuje investorům vytěžit ze svých investic maximum, snižovat transakční náklady a optimalizovat i daně z výnosů.

Ing. Ivan Duvač
Education manager - PHOENIX INVESTOR ACADEMY

Kategorie
Nejčtenější
Finanční gramotnost | Phoenix Investor

Tipy pro úspěšná investiční pravidla a rozhodování klientů PXI

Úrokové sazby nadále s růstovým trendem, úvěry a hypotéky pokračují ve zdražování

Phoenix Black week & Goldem days  – Vítězové 2022

PHOENIX INVESTOR „Money Mindset“ jako správná cesta k vytvoření pozitivního smýšlení o penězích